Gyvenimas Balyje - kelionių tinklaraščio “Life in big tent” logotipas

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

Šios bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau vadinama – Sąlygos) reglamentuoja santykius, susiklostančius dėl kelionių konsultacijų teikimo tarp paslaugų teikėjos Viktorijos Panovaitės (toliau – Konsultantas) ir paslaugų gavėjo (toliau – Gavėjas).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Konsultantas yra asmuo, turintis teorinių ir praktinių žinių bei patirties, teikiantis kelionių konsultacijas ar padedantis įsigyti atskiras turizmo paslaugas iš jų teikėjų.
1.2. Konsultantas nėra kelionių pardavimo agentas ar kelionių organizatorius, taip kaip jie yra suprantami pagal LR turizmo įstatymą. Konsultantas nevykdo ir keleivių vežimo, apgyvendinimo, automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos paslaugų.
1.3. Paslaugų gavėjas yra asmuo ar asmenų grupė, gaunantys kelionių konsultacijas ar pagalbą įsigyjant kitas šiose Sąlygose numatytas atskiras turizmo paslaugas. Paslaugų gavėjas privalo informuoti kitus naudos gavėjus (asmenis kartu su Gavėju gaunančius paslaugas), kad jos teikiamos tik pagal šias Sąlygas. Šias Sąlygas privalo vykdyti tiek paslaugos, tiek naudos gavėjai.

2. Taikymo sritis

2.1. Šios Sąlygos taikomos visą paslaugų teikimo laiką arba iki paslaugų teikimo nutrūkimo.
2.2. Kartu su šiomis Sąlygomis taikomos ir Konsultanto tinklaraščio https://lifeinbigtent.com/lt naudojimosi taisyklės.
2.3. Gavėjas privalo prieš įsigydamas Konsultanto teikiamas paslaugas susipažinti su Bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Šalys susitaria, kad susipažinimu ir sutikimu su Sąlygomis yra laikomas konsultacijos, individualaus maršruto, trečiųjų asmenų paslaugų užsakymo mokesčio sumokėjimo momentas.

3. Konsultanto įsipareigojimai ir teisės

3.1. Asmeninė kelionės konsultacija. Konsultantas įsipareigoja konsultuoti Gavėją su kelione susijusiais klausimais nuotoliniu būdu, gyvo pokalbio metu per sutartas ryšio priemones (Skype, Facebook, WhatsApp ir pan.). Jeigu Gavėjas neketina naudotis kitomis Konsultanto paslaugomis, Konsultantas įsipareigoja papildomai raštu atsakyti į ne daugiau kaip 1 (vieną) Gavėjo elektroninį laišką, susijusį su kelione ar norėdamas pasitikslinti konsultacijos metu gautą informaciją. Konsultantas konsultacijos metu (ar po jos) neviešina savo partnerių vardų, pavadinimų ar kontaktinių duomenų.
3.2. Individualus kelionės planas. Konsultantas po pirminės konsultacijos su Gavėju, įsipareigoja sudaryti individualios kelionės programą pagal Gavėjo poreikius ir suderinti ją su Gavėju per 7 darbo dienas. Kelionės programa apima sudarytą individualų maršrutą atsižvelgiant į kelionės dienų skaičių, įtraukiant lankytinų vietų sąrašą bei jų lankymo eiliškumą ir reikiamą žinoti informaciją, susijusią su lankytinu objektu (apsirengimo kodą, ką turėti su savimi ir pan.). Konsultantas įsipareigoja atsiųsti kelionės preliminarų biudžetą, įtraukiant papildomų paslaugų įkainius, lankytinų objektų įėjimo mokesčių dydžius, transporto įkainius ir kt. Konsultantas įsipareigoja atsiųsti ir kitą papildomą informaciją, susijusią su sklandžiu kelionės vykdymu, likus ne mažiau nei 1 savaitei iki kelionės pradžios, nebent anksčiau informacijos atsiųsti nėra galimybės. Konsultantas įsipareigoja individualaus maršruto programą koreguoti ne daugiau kaip 3 (tris) kartus pagal Gavėjo pastabas. Gavėjui pageidaujant koreguoti maršrutą daugiau kaip 3 (tris) kartus – bus taikomas naujo individualaus maršruto sudarymo įkainis.
3.3. Turų po Balio salą organizavimas. Gavėjui užsisakius norimą Konsultanto sukurtą turą (-us), po turo rezervavimo mokesčio sumokėjimo bus atsiųsta detali informacija apie pasirinkto turo vykdymą (gido vardas, kelintą valandą turas prasidės, ką turėti su savimi ir kt. naudinga informacija sklandžiam turo įgyvendinimui). Gavėjui pareiškus norą, turų lankytinų vietų sąrašas gali būti koreguojamas. Jeigu Gavėjo norimos aplankyti papildomos vietos (nepaminėtos pasirinktų turų aprašyme) prailgins turo trukmę, bus taikomas papildomas mokęstis, suderinamas prieš turo galutinį užsakymą. Turo užsakymo registracija nėra galutinis patvirtinimas apie turo įgyvendinimą norima data.
3.4. Atskirų paslaugų užsakymas. Gavėjui pareiškus norą, Konsultantas gali užsakyti Gavėjo pageidaujamas papildomas kelionės paslaugas iš faktinių paslaugų teikėjų arba kitų subjektų, pagal iš anksto Šalių suderintus įkainius. Šalys susitaria, kad paslaugos yra laikomos užsakytos, kai Gavėjas tinkamai ir laiku, laikantis Gavėjo nustatyto termino, sumoka avansą arba visą paslaugos kainą.
3.5. Konsultantas įsipareigoja tinkamai ir kokybiškai teikti konsultacines paslaugas, laiku ir efektyviai atsakyti į Gavėjo klausimus, dėti maksimalias pastangas, kiek tai priklauso nuo Konsultanto, kad Gavėjas gautų kokybiškas paslaugas.
3.6. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant, kai tai tampa žinoma pačiam Konsultantui, informuoti Gavėją apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių paslaugų teikimas taptų neįmanomas ar gali nukentėti jų kokybė.
3.7. Konsultantas turi teisę nedelsiant nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Gavėjas nevykdo šių Sąlygų, nesilaiko nustatytų terminų ar susitarimų bei visais kitais atvejais, kai paslaugų teikimas tampa neįmanomas dėl Gavėjo kaltės. Tokiu atveju, jei paslaugos jau yra pradėtos teikti, Gavėjas įsipareigoja atlyginti faktiškai suteiktų paslaugų kainą.
3.8. Konsultantas turi teisę negrąžinti avanso ir apmokėjimo už paslaugas, jeigu paslaugų teikimas tapo neįmanomas dėl Gavėjo kaltės arba dėl nenugalimos jėgos (force major).
3.9. Konsultantas neatsako už faktinių paslaugų teikėjų, kuomet tokias paslaugas Gavėjas užsako, teikiamas paslaugas. Bet kokios pretenzijos dėl faktinių paslaugų teikėjų netinkamo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo, turi būti reiškiamos tiesiogiai paslaugas teikiantiems subjektams.

4. Gavėjo įsipareigojimai ir teisės

4.1. Gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti už gautas konsultacijas ir kitas Konsultanto suteiktas paslaugas.
4.2. Gavėjas įsipareigoja visos kelionės metu, dėl kurios jam yra teikiamos konsultacijos ar kitos paslaugos, gerbti lankytinas vietas, laikytis geros moralės normų bei nusistovėjusių tradicinių vietinių elgesio taisyklių.
4.3. Gavėjas turi teisę laiku bei tinkamai gauti kokybiškas konsultacijas ir kitas Konsultanto paslaugas, dėl kurių šalys susitarė ir už kurias Gavėjas apmokėjo. 4.4. Gavėjas turi teisę kelionės metu susisiekti su Konsultantu telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, jeigu Gavėjui reikalinga pagalba ar jis turi papildomų su kelione susijusių klausimų (jeigu buvo užsakytos Konsultanto paslaugos paminėtos 3.2, 3.3 ir 3.4 p.).

5. Mokėjimai ir terminai

5.1. Gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo susitarimo dėl kelionės konsultacijos, individualaus maršruto sudarymo, turų ar atskirų paslaugų užsakymo, pervesti Konsultantui šalių sulygtą paslaugos mokestį į Konsultanto nurodytą sąskaitą (Paypal ar banko sąskaitą Lietuvoje).
5.2. Gavėjas pas Konsultantą užsakydamas 3.3 ir 3.4 p. nurodytas paslaugas, įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo sąmatos gavimo ją suderinti/patvirtinti. Suderinus galutinę sąmatą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, Gavėjas įsipareigoja Konsultantui sumokėti paslaugos rezervavimo mokestį. Paslaugos rezervavimo mokestis priklauso nuo kelionės trukmės, papildomų paslaugų kiekio, grupės dydžio, tačiau visais atvejais yra ne mažesnis kaip 20 % nuo per Konsultantą užsakytų paslaugų vertės. Paslaugos mokestis pervedamas į Konsultanto nurodytą sąskaitą (Paypal ar banko sąskaitą Lietuvoje).
5.3. Gavėjui atsisakius kelionės, pasikeitus aplinkybėms ar visais kitais atvejais atsisakius paslaugų, Konsultanto paslaugų mokestis ir paslaugų rezervavimo mokesti turi būti sumokamas, o jei jau yra sumokėtas – nėra grąžinamas.
5.4. Gavėjas užsakytų paslaugų (pagal 3.3 ir 3.4 p.) likusią sumą po rezervavimo mokesčio sumokėjimo, sumoka tiesiogiai faktiniam paslaugų teikėjui vietine valiuta (Indonezijos rupijomis) nuvykęs į vietą arba kitu su faktiniu paslaugų teikėju sutartu būdu.

6. Pranešimų bei informacijos pateikimas

6.1. Konsultantas visus pranešimus ir/ar informaciją teikia elektroniniu paštu Gavėjo nurodytu adresu.
6.2. Paslaugas įsigyjant daugiau nei vienam asmeniui, komunikacija vykdoma tik su vienu iš grupės narių.
6.3. Šalys susitaria, kad komunikacijai skiriamos 3 (trys) dienos, per kurias šalys turi atsakyti į elektroninį laišką. Abi šalys privalo informuoti viena kitą apie aplinkybes, neleidžiančias užtikrinti tinkamo informacijos teikimo laiku.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visa Konsultanto Gavėjui pateika medžiaga laikoma išskirtine Konsultanto intelektine nuosavybe, kurią draudžiama platinti, kopijuoti ar kitaip dalintis be rašytinio Konsultanto sutikimo.
7.2. Konsultanto pateikta medžiaga, programa, tvarkaraščiai, maršrutai ir pan. yra skirta asmeniniam Gavėjo (Naudos gavėjų) naudojimui. Bet koks medžiagos ar jos dalies panaudojimas komerciniais tikslais yra laikomas intelektinės nuosavybės pažeidimu, suponuojantis poveikio priemonių taikymą.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Gavėjas be raštiško Konsultanto sutikimo neturi teisės savo teisių ir įsipareigojimų perleisti tretiesiems asmenims.
8.2. Gavėjas gali teikti pretenzijas Konsultantui dėl paslaugų ne vėliau kaip po 7 (septynių) dienų po paslaugų teikimo pabaigos.
8.3. Sąlygos, neaptartos šiose taisyklėse ar išskirtinais atvejais, gali būti suderinti atskiru raštišku susitarimu tarp Konsultanto ir Gavėjo ir laikomas kaip atskiras susitarimas.
8.4. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Indonezijos teisę.

 


Jeigu turite papildomų klausimų dėl paslaugų teikimo sąlygų – mano kontaktai Balio saloje.