Kelionė Balyje, gyvenimas Indonezijoje. Life in big tent

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

Šios bendrosios konsultacijų paslaugų teikimo sąlygos (toliau vadinama Sąlygos) yra taikomos santykiams tarp paslaugų teikėjos Viktorijos Panovaitės (toliau – Konsultantas) bei paslaugų gavėjo (toliau – Gavėjas).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Konsultantas yra kelionių konsultacijų teikėjas. Atskirais atvejais Konsultantas gali būti tarpininkas tarp Gavėjo bei trečiųjų asmenų, teikiančių kitas, su kelione susijusias paslaugas ar padedantis sudaryti kelionės programą, organizuoti individualias eskursijas.
1.2. Konsultantas nėra kelionių agentūra, kelionių agentas ar kelionių organizatorius. Konsultantas neužsako apgyvendinimo paslaugų, neperka lėktuvo bilietų ir kitų, kelionių organizatoriui ar agentūrai priskiriamų, paslaugų kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymą.
1.3. Gavėjas yra asmuo ar grupė asmenų, gaunančių kelionių konsultacijas ir kitas šiose Sąlygose numatytas paslaugas iš Konsultanto.

2. Taikymo sritis

2.1. Šios Sąlygos taikomos visą paslaugų teikimo laiką arba iki paslaugų teikimo nutrūkimo.
2.2. Kartu su šiomis Sąlygomis taikomos ir Konsultanto tinklaraščio https://lifeinbigtent.com naudojimosi taisyklės.
2.3. Laikoma, kad Gavėjas sutinka su Bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis prieš pradėdamas naudotis Konsultanto paslaugomis. Sutikimas su Sąlygomis patvirtinimu laikomas konsultacijos, individualaus maršruto, trečiųjų asmenų paslaugų užsakymo mokesčio sumokėjimo momentas.

3. Konsultanto įsipareigojimai ir teisės

3.1. Asmeninė kelionės konsultacija. Konsultantas įsipareigoja konsultuoti Gavėją su kelione susijusiais klausimais nuotoliniu būdu, gyvo pokalbio metu per sutartas ryšio priemones (Skype, Facebook, WhatsApp ir pan.). Jeigu Gavėjas neketina naudotis kitomis Konsultanto paslaugomis, Konsultantas įsipareigoja papildomai raštu atsakyti į ne daugiau kaip 1 (vieną) Gavėjo elektroninį laišką, susijusį su kelione ar norėdamas pasitikslinti konsultacijos metu gautą informaciją.
3.2. Individualaus maršruto/plano sudarymas. Konsultantas po pirminės konsultacijos su Gavėju įsipareigoja sudaryti individualios kelionės programą pagal Gavėjo poreikius ir suderinti ją su Gavėju per 7 darbo dienas. Kelionės programa apima sudarytą individualų maršrutą atsižvelgiant į kelionės dienų skaičių, įtraukiant lankytinų vietų sąrašą bei jų lankymo eiliškumą ir reikiamą žinoti informaciją susijusia su lankytinu objektu (apsirengimo kodą, ką turėti su savimi ir pan.) Konsultantas įsipareigoja atsiųsti kelionės preliminarų biudžetą įtraukiant papildomų paslaugų įkainius (rinkos kaina), lankytinų objektų įėjimo mokesčių dydžius, transporto įkainius (rinkos kaina) ir kt. Konsultantas įsipareigoja atsiųsti ir kitą papildomą informaciją, susijusią su sklandžiu kelionės vykdymu, likus ne mažiau nei 1 savaitei iki kelionės pradžios. Konsultantas įsipareigoja individualaus maršruto programą koreguoti ne daugiau kaip 3 (tris) kartus pagal Gavėjo pastabas. Esant poreikiui koreguoti maršrutą daugiau kartų – bus taikomas naujo individualaus maršruto sudarymo įkainis.
3.3. Atskirų paslaugų, pramogų užsakymas. Gavėjui pareiškus norą, Konsultantas gali užsakyti papildomas kelionės paslaugas ir pramogas iš trečiųjų šalių, pagal iš anksto suderintus paslaugų įkainius. Paslaugos bus skaitomos užsakytos, kai Gavėjas sumokės iš anksto sutartą avanso (depozito) dydį iki iš anksto sutarto termino.
3.4. Konsultantas įsipareigoja tinkamai teikti konsultacines paslaugas, laiku ir efektyviai atsakyti į Gavėjo klausimus, dėti visas pastangas, jog Gavėjas gautų kokybiškas paslaugas.
3.5. Konsultantas įsipareigoja nedelsiant informuoti Gavėją, nuo sužinojimo momento, apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių paslaugų teikimas taptų neįmanomas.
3.6. Konsultantas turi teisę nedelsiant nutraukti paslaugas, jeigu Gavėjas nevykdo šių Sąlygų, nesilaiko nustatytų terminų ar raštu sutartų susitarimų, bei visais kitais atvejais, kai paslaugų teikimas tampa neįmanomas dėl Gavėjo kaltės.
3.7. Konsultantas turi teisę negrąžinti avanso (depozito) ir apmokėjimo už paslaugas, jeigu paslaugų teikimas tapo neįmanomas dėl Gavėjo kaltės ar nenugalimos jėgos (force major).
3.8. Konsultantas neatsako už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas. Bet kokios pretenzijos dėl trečiųjų šalių pareigų netinkamo vykdymo ar nevykdymo turi būti reiškiamos tiesiogiai paslaugas teikiančioms šalims.

4. Paslaugų Gavėjo įsipareigojimai ir teisės

4.1. Gavėjas įsiparigoja tinkamai ir per nustatytus terminus atsiskaityti už gautas konsultacijas ir kitas Konsultanto suteiktas paslaugas.
4.2. Gavėjas įsipareigoja kelionės metu ar jos dalyje, už kurią atsakingas Konsultantas, laikytis geros moralės normų, gerbti lankytinų vietų bei nusistovėjusių tradicinių vietinių elgesio taisyklių.
4.3. Gavėjas turi teisę laiku bei tinkamai gauti kokybiškas konsultacijas ir kitas Konsultanto paslaugas, dėl kurių buvo susitarta bei atliktas apmokėjimas.
Gavėjas turi teisę kelionės metu susisiekti su Konsultantu telefonu, elektroniniu paštu ar kitais būdais, jeigu Gavėjui reikalinga pagalba ar turi papildomų su kelione susijusių klausimų (jeigu buvo užsakytos Konsultanto paslaugos paminėtos punktuose 3.2 ir 3.3).

5. Mokėjimai ir terminai

5.1. Gavėjas įsipareigoje ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo susitarimo dėl kelionės konsultacijos ar individualaus maršruto sudarymo pervesti Konsultantui paslaugos mokestį į Konsultanto nurodytą sąskaitą (Paypal ar banko sąskaitą Lietuvoje).
5.2. Gavėjas užsakydamas papildomas pramogas, paslaugas iš Konsultanto (nurodytas punkte 3.3.), įsipareigoja nuo sąmatos gavimo dienos ją derinti/patvirtinti per 7 (septynias) dienas. Suderinus galutinę sąmatą Gavėjas įsipareigoja Konsultantui sumokėti avansą (depozitą) per 5 (penkias) dienas. Avanso dydis priklauso nuo kelionės trukmės, papildomų paslaugų kiekio, grupės dydžio bet visais atvejais yra ne mažesnis nei 20% nuo per Konsultantą užsakytų papildomų paslaugų sumos. Avansas pervedamas į Konsultanto nurodytą sąskaitą (Paypal ar banko sąskaitą Lietuvoje).
5.3. Gavėjui atsisakius kelionės, pasikeitus aplinkybėms ar visais kitais atvejais atsisakius Konsultanto paslaugų mokestis už paslaugas ar avansas nėra grąžinamas.
5.4. Gavėjas likusią sumą už papildomas paslaugas užsakytas per Konsultantą turi sumokėti tiesiai paslaugų teikėjui (trečiosioms šalims) vietine valiuta (Indonezijos Rupijomis).

6. Pranešimų bei informacijos pateikimas

6.1. Konsultantas visus pranešimus ar informaciją teikia elektorniniu paštu Gavėjo nurodytu adresu.
6.2. Esant daugiau nei vienam asmeniui (Gavėjas yra asmenų grupė), tinkamu pranešimų siuntimu ir informacijos teikimu laikoma bendravimas su vienu asmeniu iš grupės.
6.3. Tinkamas terminas atsakymui į elektroninį laišką laikoma 3 (trys) dienos. Abi šalys privalo informuoti viena kitą apie aplinkybes, neleidžiančias užtikrinti tinkamo informacijos teikimo laiku.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visa Konsultanto Gavėjui pateika medžiaga laikoma išskirtine Konsultanto intelektine nuosvaybe, kurią draudžiama platinti, kopijuoti ar kitaip dalintis bet rašytinio Konsultanto sutikimo.
7.2. Konsultanto pateikta medžiaga, programa, tvarkaraščiai, maršrutai ir pan. yra skirta asmeniniam Gavėjo naudojimui. Bet koks medžiagos ar jos dalies panaudojimas komerciniais tikslais yra laikomas intelektinės nuosavybės pasisavinimu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Gavėjas be raštiško Konsultanto leidimo neturi teisės savo teisių ir įsipareigojimų perleisti tretiesiems asmenims.
8.2. Gavėjas gali teikti pretenzijas Konsultantui dėl paslaugų ne vėliau kaip po 7 (septynių) dienų po paslaugų teikimo pabaigos.
8.3. Sąlygos, neaptartos šiose taisyklėse ar išskirtinais atvejais, gali būti suderinti atskiru raštišku susitarimu tarp Konsultanto ir Gavėjo ir laikomas kaip atskiras susitarimas.

 

Jeigu turite papildomų klausimų dėl paslaugų teikimo sąlygų, susisiekite su manimi.